Styczeń 29, 2018

Nieruchomości

Mając na uwadze wysokie wymagania Klientów związane ze świadczeniem usług specjalistycznych w szeroko pojętej branży nieruchomości oraz dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w przedsiębiorstwach budowlanych, deweloperskich, zajmujących się obrotem nieruchomościami, instytucjach kredytujących przedsięwzięcia budowlane oraz w organach administracji publicznej, oferujemy szeroki wachlarz usług związany z branżą nieruchomości, w szczególności:

  1. Audyt prawny nieruchomości – ustalenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości oraz ocena możliwości jego wykorzystania dla konkretnego zamierzenia inwestycyjnego,
  2. Opiniowanie i sporządzanie projektów umów nabycia i zbycia nieruchomości, ustanowienia praw na nieruchomości (służebności), umowy zobowiązaniowe, w tym umowa o roboty budowlane, podwykonawstwo, o dzieło, itp.
  3. Prowadzenie spraw (negocjacji lub spraw przed sądem) o zniesienie współwłasności, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, dział spadku, bezumowne korzystanie z nieruchomości, roszczenia o wykup nieruchomości, zwrot nakładów, itp.
  4. Sprawy z zakresu planowania i zagospodarowanie przestrzennego, w szczególności konsultowanie i opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych pod kątem obowiązujących przepisów prawa, w tym zapisów MPZP i decyzji o warunkach zabudowy,
  5. Sprawy z zakresu prawa budowlanego, w szczególności udzielanie porad prawnych, reprezentowanie w postepowaniach przed organami administracyjnymi w postepowaniach związanych z procesem budowlanym (pozwolenie na budowę, rozbiórkę, zgłoszenie, uzgodnienia, itp.), opiniowanie i konsultowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego, opiniowanie, konsultowanie i sporządzanie pism do organów administracji publicznej związanych z procesem budowlanym, itp.
  6. Sprawy z zakresu ustawy o własność lokali, w szczególności udzielanie porad prawnych dot. własności lokali, funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej,
  7. Sprawy administracyjne dotyczące nieruchomości, w szczególności udzielanie porad prawnych, konsultowanie i opiniowanie spraw związanych z wydanymi decyzjami administracyjnymi, reprezentowanie przed organami w toku postępowań administracyjnych, sporządzanie wniosków, skarg, odwołań itp. w postępowaniach administracyjnych,
  8. Sprawy bankowe, w szczególności udzielanie porad prawnych w sprawie zawieranych umów produktów bankowych, konsultowanie i opiniowanie projektów umów i ugód bankowych,
  9. Doradztwo biznesowe, w szczególności udzielanie porad prawnych w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów, uczestnictwo w negocjacjach, konsultowanie zaproponowanych rozwiązań biznesowych.

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do klientów indywidualnych.